De kamervraag
Image default
Verbouwen

Bouwplannen en archeologisch onderzoek, hoe zit dat?

U heeft plannen om te bouwen, maar u moet met allerlei wet- en regelgevingen rekening houden. Zo is het sinds 2007 ook verplicht om bij bouwprojecten of andere bodemingrepen rekening te houden met archeologische resten in de bodem. Bouwen, aanleggen of slopen, het kan allemaal van invloed zijn op resten die zich mogelijk in de bodem bevinden en verstoring kan plaatsvinden. Op gemeentelijk niveau staat vaak vastgelegd of er in een bepaald gebied archeologie moet plaatsvinden. In sommige gevallen is er daadwerkelijk archeologisch onderzoek nodig, maar soms zal ook blijken dat de kans op archeologische resten niet aanwezig is of dat de grond al eerder geroerd is.

Advies inwinnen van een kundig archeologisch bureau

Indien archeologisch onderzoek in uw geval verplicht, krijgt u te maken met een archeologisch onderzoeks- en adviesbureau. Een voorbeeld van zo’n bureau is bijvoorbeeld Transect, een gecertificeerd Nederlands archeologisch onderzoeks- en adviesbureau. Archeologie mag namelijk alleen door gecertificeerde bedrijven worden uitgevoerd, aangezien het een zeer specialistisch en nauwkeurige werkzaamheid is, waarbij er met zeer veel zaken rekening gehouden dient te worden. In Nederland zijn er slechts een aantal grote spelers op dit gebied. Vraag daarom bij elke partij een offerte uit en laat u ook goed informeren over het stappenplan. Het is belangrijk dat u een goed gevoel heeft bij de partij waarmee u zaken gaat doen. Laat u vooral goed informeren over uw rechten en plichten, een goed archeologisch bureau voorziet u te pas en te onpas van advies. Archeologie is voor veel mensen namelijk een grijs gebied en goede informatie kan onduidelijkheden wegnemen, u helpen met keuzes maken en het bouwproject soepel laten verlopen.

Archeologisch onderzoek, en nu?

Een eventueel archeologisch onderzoek kan uit verschillende stappen bestaan, waarbij overigens niet elke stap verplicht is. Een onderzoek begint vaak met een bureauonderzoek en/of een booronderzoek. Zie dit als een soort orienterend vooronderzoek. Aan de hand van deze informatie kan vervolgens beslist worden om aanvullend onderzoek te doen in de vorm van proefsleufonderzoek. Een proefsleufonderzoek is ingrijpender dan een booronderzoek en de grond wordt als het ware ‘open gelegd’.

Op basis van de informatie verkregen uit bovenstaande onderzoeken kunnen verschillende beslissingen worden genomen. Allereerst kan het gebied worden vrijgegeven, door een gebrek aan archeologische resten of belangrijke redenen om te bouwen. Ook kan het zijn dat u wel mag bouwen, maar dat eerst de archeologische resten geborgd moeten worden. Ook kan het zijn dat u uw bouwplannen moet aanpassen.

https://transect.nl/