De kamervraag
Image default
Onderwijs

Strengere eisen voor rijinstructeur opleiding

De SP pleit voor een hoger niveau van praktijkcontrole bij rijinstructeurs, het verbieden van spookrijscholen en een minimum slagingspercentage voor het debat over de WRM-wijziging. Daarnaast worden als extra toelatingscriteria voor de rijinstructeursopleiding minimaal vijf jaar rijervaring en een VOG geëist. Volgens een artikel van Eric Smaling uit de Tweede Kamer zullen verschillende ideeën worden doorgevoerd.

In het onderzoek “Betere kwaliteit rijscholen door echte permanente educatie”, waaraan ook rijschoolhouders VRB en CNV deelnamen, werden negen specifieke verbeterpunten vastgesteld om de kwaliteit van het rijschoolbedrijf te verbeteren. “We hebben de afgelopen jaren een aantal problemen in de sector gezien”, zegt Kamerlid Rovira.

“Faken van slagingspercentages, ontduiken van belastingen, of het leveren van lage kwaliteit voor goedkope dumpprijzen. De rijinstructeur daarentegen wordt onderworpen aan een opfriscursus die in werkelijkheid een waardeloos examen blijkt te zijn. We moeten nu maatregelen nemen om deze sector uit de huidige problemen te helpen”, aldus Smaling, die de studie overhandigde aan de minister van Infrastructuur en Milieu.

SANCTIE BIJSCHOLING ONDEWEG

De SP is voorstander van de noodzaak van nascholing en wil dat leraren die niet meedoen gestraft worden. Het moet echter niet meer gezien worden als een toets, daarom moet de straf voor nascholing die kan leiden tot het intrekken van iemands licentie worden geschrapt. “Momenteel is er onder de instructeurs geen draagvlak voor bijscholing. De consequentie is te zwaar, en de procedure is zwaar bekritiseerd. Bijscholing is duur, en de effectiviteit ervan wordt niet begrepen.” Smaling legt uit dat er momenteel geen prikkels zijn om mensen aan te moedigen deel te nemen aan bijscholingsprogramma’s.

De SP pleit ervoor dat bijscholing uit twee delen bestaat: een praktisch gedeelte en een theoretisch gedeelte. In het theoretische gedeelte worden de verkeersregels en eventuele nieuwe wetgeving gepresenteerd. In het praktijkgedeelte moet de rijinstructeur de normale protocollen volgen. U kunt aanwijzingen krijgen over hoe u bepaalde onderdelen van de les kunt verbeteren.

MINIMUM SLAGINGSPERCENTAGE

“Dit heeft veel voordelen,” voegt Smaling toe. “Er hoeft geen toneelstukje meer opgevoerd te worden. Tijdens de rijopleiding kan de instructeur feedback geven zoals hij dat in de praktijk ook doet. Iemand zal minder gespannen aan de bijscholing deelnemen als er geen straf is, wat ervoor zorgt dat er meer informatie wordt opgenomen.”

De manier waarop de bijscholing wordt gegeven, is geheel aan de sector. De SP krijgt daar meer bemoeienis mee dan voorheen, al naar gelang hun standpunt. “De rijschoolbranche heeft veel baat bij goede kwaliteit en een positief imago. Wij stellen voor om te onderzoeken of het slagingspercentage gebruikt kan worden als instrument om rotte appels te identificeren. De kwalitatief goede instructeur die heeft geprofiteerd van permanente educatie moet zijn of haar vaardigheden kunnen toepassen op de rijschoolleerling.”

Rijervaring van 5 jaar en VOG nodig

De SP vindt dat de overheid op dit moment onvoldoende eisen stelt aan iemand die rijinstructeur wil worden. Volgens de politieke partij heeft het UWV onder meer toegestaan dat veel werklozen zich lieten omscholen tot instructeur vanwege verstoring van de markt door dumpprijzen en forse belastingontduiking. “Het is opmerkelijk dat een 2toDrive-coach aan zwaardere criteria wordt onderworpen dan een rijinstructeur, die niet minder verplichtingen heeft”, aldus het document.

Voordat iemand rijinstructeur kan worden, moet hij enige rijervaring hebben. Voordat ze instructeur kunnen worden, moeten bestuurders in ieder geval vijf jaar in het bezit zijn van hun rijbewijs in dezelfde categorie als die waarin ze les willen geven. Verder stelt de SP voor dat leerlingen aan het begin van de opleiding een Verklaring Omtrent het Gedrag, oftwel VOG aanvragen.

ONDERNEMERSCHAP IN OPLEIDING EN CAO

Veel mensen die zich inschrijven voor een rijinstructeursopleiding willen hun eigen rijschool beginnen. “Niet iedereen beschikt echter over de juiste informatie over het runnen van een bedrijf”, stelt Smaling. Daarom pleit de SP ervoor om een cursus ondernemerschap, zoals kostprijsberekeningen en belastingregels, op te nemen in het opleidingsprogramma voor rijinstructeurs. Zo kan iemand ook een weloverwogen beslissing nemen of het oprichten van een rijschool wel of niet verstandig is of dat werken in loondienst de voorkeur heeft.

“We hebben uitstekende rijinstructeurs nodig als we een fatsoenlijk salaris willen hebben”, vindt Tweede Kamerlid Kato. “Door de concurrentie in de hele rijschoolbranche zijn sommige instructeurs gedwongen om voor veel minder geld te werken dan zou moeten. Dit komt de kwaliteit niet ten goede en werkt sjoemelen en fraude in de hand. De SP pleit er daarom voor dat betrokkenen in de branche gaan onderhandelen over een cao.”

“Door de overvloed aan rij-instructeurs en rijscholen is de markt eerder mislukt”, erkent Smaling. “De sector is ingestort door de overvloed aan rijopleidingsinstituten en cursussen. We hebben een cao die bijvoorbeeld bodemprijzen kan vaststellen. Het is nu te veel een free-rider-branche; daar moeten we vanaf.”

Einde aan spookrijscholen

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Hans van Haegen stelde in 2015 dat het niet illegaal is om talloze rijscholen op te richten om zo een kunstmatig hoog slagingspercentage te handhaven. Smaling wil een verbod op deze spookrijscholen. “Als leerling moet je erop kunnen vertrouwen dat het slagingspercentage van de rijschool echt is”, legt het SP-Statenlid uit.

Tot slot zou hij graag zien dat er meer controle komt op de WRM-certificaten. Hij vindt dat politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) actief moeten controleren of rijinstructeurs in het bezit zijn van een geldige lesbevoegdheid. “Nu is er heel weinig controle en betrapt worden is onwaarschijnlijk. Alleen op papier gebaseerde beperkingen helpen de zaak niet veel verder.” Er moeten meer steekproefsgewijze controles komen; lesvoertuigen moeten vaker worden aangehouden.

Slagingskans

Vertragen Slabbing heeft het rijschooldossier overgenomen van zijn collega Bashir, en hij neemt het rapport doelbewust onder handen vlak voor het debat over wetswijziging in de WRM. Hij heeft begrepen dat Schultz onlangs heeft gezegd niets belangrijks te willen veranderen aan de nascholing, waaronder een VOG vanwege de papieren rompslomp.

Desondanks heeft het SP-Kamerlid er vertrouwen in dat veel van zijn ideeën zullen worden overgenomen. “Ik ben het op een aantal punten eens met Barbara Visser (VVD, red.), onder andere over het waarborgen van hoge kwaliteit in de sector. De eisen van de SP komen in ieder geval duidelijk naar voren uit dit onderzoek. Ik ben ervan overtuigd dat we op basis van deze suggesties grote vooruitgang kunnen boeken.” Het wetsvoorstel hervorming WRM komt naar verwachting in de komende twee maanden in de Tweede Kamer voor behandeling.

Betrouwbare opleidingsinstituut voor instructeurs

Rijschool Academie is een betrouwbare opleidingsinstituut waarbij lessen worden gegeven door vakbekwame docenten. Wil jij rijinstructeur worden en niet al te veel betalen? Wij houden de kosten bewust laag! Wij gebruiken onze eigen locaties voor de cursussen waardoor wij de kosten kunnen beperken. Volg je rijinstructeur opleiding bij de beste opleidingsinstituut voor instructeurs, namelijk Rijschool Academie!

https://www.rijschoolacademie.nl/